Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, doc, docx nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Osobą kontaktową jest Emilia Szwarc

 • E-mail: centrum@gckgodow.pl
 • Telefon: 32 476 56 30

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądnaie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do każdego z Ośrodków Kultury w Gminie Godów otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

Ośrodek Kultury w Godowie, ul. 1 Maja 93

 • Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak windy umożliwiającej wejście na piętro dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Ośrodek Kultury w Gołkowicach, ul. 1 Maja 101

 • Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak windy umożliwiającej wejście na piętro dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku, ul. Zielona 25

 • Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się specjalna platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na ścianie, bezpośrednio przy platformie znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi platformy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak windy umożliwiającej wejście na piętro dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie, ul. Wyzwolenia 12

 • Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak windy umożliwiającej wejście na piętro dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Świetlica w Podbuczu, ul. Wiejska 17

 • Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się specjalna platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na ścianie, bezpośrednio przy platformie znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi platformy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

do góry